Header image alt text

Departman za stočarstvo

Embriologija i inkubacija u živinarstvu

[tab:O predmetu] 

Predmetni nastavnici:

Prof. dr Lidija Perić

Prof. dr Dragan Žikić

Izborni predmet – 6 ESPB

Predmet se sluša u I (zimskom) semestru osnovnih akademskih studija stočarskog smera

Nedeljni fond časova: Predavanja  – 2 Vežbe – 2

 

[tab:Plan i program] 

Cilj predmetaOsposobljavanje studenata za kompetentan stručni i naučni rad u oblasti embriologije i inkubacije živine, što će im omogućiti primenu najnovijih saznanja iz ove oblasti u praktičnom i naučnom radu.
Ishod predmeta Nakon položenog ispita student je osposobljen za kompetentan rad u organizaciji posla i unapređenju proizvodnje u inkubatorskoj stanici. Student je osposobljen i za naučni pristup problematici inkubacije živine i aktivno uključivanje u naučne projekte iz ove oblasti.
Sadržaj predmetaTeorijska nastava

Funkcionalna anatomija muških i ženskih polnih organa domaće živine; Ovulacija, formiranja jajeta i ovipozicije; Oplodnja i razvoja embriona tokom inkubacije; Faktori koji utiču na uspešnost oplodnje i embrionalnog razvoja; Izvođenje podmlatka; Vrste i tipovi inkubatora; Inkubatorska stanica; Kvalitet nasadnih jaja i postupak sa jajima; Uslovi u toku inkubacije; Praćenje pokazatelja uspešnosti inkubacije i ocena dobijenih rezultata; Rešavanje tehnoloških problema; Ocena kvaliteta jednodnevnih pilića.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Uvod. Proizvodnja jaja za nasad (teorijske vežbe i zadaci). Kontrola kvaliteta nasadnih jaja (terenske vežbe). Uslovi skladištenja jaja za nasad. Poseta inkubatorskoj stanici (terenske vežbe). Ocena razvoja embriona u toku inkubacije (terenske vežbe). Ocena kvaliteta jednodnevnih pilića (laboratorijske vežbe).

Literatura Pantić, V.: Embriologija. Naučna knjiga Beograd, 1990.

Ruth Bellairs, Mark Osmond. Atlas of chick development, Academic press, 2005.

 

Broj časova aktivne nastave Ostali časovi
Predavanja:2 Vežbe:2 Drugi oblici nastave: Studijski istraživački rad: 
Metode izvođenja nastaveTeorijska nastava propraćena je power point prezentacijama i podrazumeva aktivno uključivanje studenta u proces nastave. Praktična nastava obuhvata rešavanje praktičnih zadataka, laboratorijske i terenske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit 40
praktična nastava 5 usmeni ispt 30
kolokvijum-i   ……….  
seminar-i 20    

[tab:Kalendar ispita]

[tab:Kontakt]

Prof. dr Lidija Perić

lidija.peric@stocarstvo.edu.rs

Departman za stočarstvo

II sprat, kancelarija br 7

tel. 021 4853 385

 

Prof. dr Dragan Žikić

dragan.zikic@stocarstvo.edu.rs

Departman za stočarstvo

II sprat, kancelarija br 15

tel. 021 4853 485
[tab:END]