Header image alt text

Departman za stočarstvo

Morfologija i fiziologija živine

[tab:O predmetu] 

Predmetni nastavnici:

Prof. dr Aleksandar Božić

Prof. dr Dragan Žikić

Izborni predmet – 6 ESPB

Predmet se sluša u I (zimskom) semestru osnovnih akademskih studija stočarskog smera

Nedeljni fond časova: Predavanja  – 2 Vežbe – 2

 

[tab:Plan i program] 

Cilj predmeta Jasno razumevanje morfoloških i fizioloških karakteristika živine u delu obuhvaćenom sadržajem predmeta. Sticanje znanja za uspešno savlađivanje uže stručnih predmeta ključnih za izradu diplomskog rada.
Ishod predmeta Studenti postižu u proseku 75% uspešnosti u završavanju predispitnih i ispitnih obaveza, što im omogućava lakše razumevanje uže stručnih predmeta u nastavku studija
Sadržaj predmetaTeorijska nastava Kardiovaskulani sistem, hematopoezni i limfopoezni organi. Endokrini sistem. Koža. Organi za varenje. Organi za disanje. Polni organi. Enzimi u varenju hrane kod živine. Varenje u digestivnom traktu i resorpcija. Značaj mikroorganizama u varenju kod živine. Metabolizam organskih i neorganskih materija. Regulacija acidobazne ravnoteže. Funkcije jetre i faktori koji utiču na intenzitet metaboličkih procesa. Vitamini. Hormoni. Odnos nervne i humoralne regulacije.Praktična nastava Morfologija kardiovaskulanog sistema, endokrinog sistem i kože. Morfologija organa za varenje. Morfologija organa za disanje i polnih organa. Metodologija istraživanja u fiziologiji, iznalaženje i tumačenje fizioloških parametara. Savremene tehnike u fiziologiji živine.
Literatura

  1. Šijački,N., Pantić-Jablan, O., Pantić, V. (1998.): Morfologija domaćih životinja, Naučna knjiga, Beograd
  2. Stojić, V. (1996; 1999; 2004) Veterinarska fiziologija, Naučna knjiga, Beograd.
  3. Sjaastad, Q.V., Hove, K., Sand, O. (2003) Physiology of domestic animals. Scandinavian veterinary Press.
  4. Sherwood, Lauralee, Klandorf, H.,   Yancey, P.H. (2005) Animal physiology – from genes to organisms. Thomson Larc, USA.
Broj časova aktivne nastave Teorijska nastava:     30 Praktična nastava:   30
Metode izvođenja nastave verbalne, interaktivne metode (CD prezentacije, kviz), individualni i grupni laboratorijski rad, mikroskopiranje
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja                  5 pismeni ispit            60
praktična nastava                 5 usmeni ispt
kolokvijum-i   ……….  
seminar-i                30    

[tab:Kalendar ispita]

[tab:Kontakt]

Prof.dr Aleksandar Božić

Departman za stočarstvo

aleksandar.bozic@stocarstvo.edu.rs

II sprat kancelarija broj 8

Telefon:

 

Prof. dr Dragan Žikić

dragan.zikic@stocarstvo.edu.rs

Departman za stočarstvo

II sprat, kancelarija br 15

tel.
[tab:END]