Header image alt text

Departman za stočarstvo

Principi istraživanja u stočarstvu

Upustvo za prijavu na e-learning platformu Poljoprivrednog fakulteta

NOVA ADRESA MOODLE PLATFORME – moodle.polj.uns.ac.rs

[tab:O predmetu] 

 

Predmetni nastavnici:

Prof. dr Snežana Trivunović

Prof. dr Dragan Žikić

Predmet se sluša u I (zimskom) semestru master akademskih studija stočarskog smera

Nedeljni fond časova: Predavanja  – 2 Vežbe – 2

Broj ESPB – 6

Predavanja i vežbe

– Subota 09-13h – S21 i S32

 

[tab:Plan i program] 

Cilj predmeta Podučavanje studenata osnovnim principima definisanja naučnih pitanja, osmišljavanja i postavanja ogleda čiji rezultati trebaju dati odgovore na postavljena pitanja, da kontrolišu tok ogleda, dobiju rezultate koji oslikavaju uslove samog ogleda, da dobijene rezultate na odgovarajući način analiziraju i da na pravilan način donesu zaključke.
Ishod predmeta Studenti nakon položenog ispita mogu samostalno da osmišljavaju, kontolišu tokove i analiziraju rezultate ogleda, što će primeniti i u toku izrade svojih master radova.
Sadržaj predmetaTeorijska nastava Razlozi za korišćenje životinja u istraživanjima, briga i korišćenje domaćih životinja u naučnim istraživanjima (smeštaj, biosigurnost, ishrana, postavljanje ogleda, eutanazija), etika i upotreba životinja u naučnim istraživanjima. Veza između planiranja ogleda i statistike. Prvi koraci u dobrom osmišljavanju ogleda (definisanje istraživačkih pitanja, odluka o hipotezi, idetifikacija ključnih preduslova za prihvatanje ili odbacivanje hipoteze), značaj pilot istraživanja, ciljevi dobro pstavljenog i urađenog ogleda (eliminacija slučajnih varijacija i fakotra koji nisu pod kontrolom, pouzdanost merenja, značaj slepih proba i kontrola, slučajnost, značaj ponavljanja, odabir odgovarajuće veličine uzorka). Različite vreste planova ogleda (potpuno slučajni plan ogleda, slučajni blok plan, «change-over» ogledni planovi, faktorijalni ogledi, ogledi sa kavezima i pregonima,…). Analiziranje dobijenih rezultata (deskriptivna statistika, testiranje hipoteze, analiza varijanse eksperimentalnih planova, jednostavna linearna regresija i korelacija, multipla regresija).Praktična nastava Grupni i samostalni rad na planiranju ogleda sa zadatim parametrima, obilazak eksperimentalne farme, prikupljanje podataka i njihova analiza uz pomoć statističkog softvera. Prezentovanje dobijenih rezultata.
Literatura

  1. Klarik, G., Škrtić, Z., Kralik, Z.: Biometrika u zootehnici. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 2012.
  2. CCAC guidelines on: the care and use of farm animals in research, teaching and testing, Canadian Council on Animal Care, 2009.
  3. Kaps, M i W R. Lamberson: Biostatistika i metode istraživanja na životinjama. Odobrenje Senata Sveučilišta u Zagrebu za korištenje naziva sveučilišni udžbenik rukopisa (broj 02-1950/3-2004, Zagreb, 2005)
  4. Morris, T. R. Experimental Design and Analysis in Animal Science. CAB International, Wallingford, Oxon, UK, 1999.
Broj časova aktivne nastave Teorijska nastava:     30 Praktična nastava:   30
Metode izvođenja nastave verbalne, interaktivne metode (CD prezentacije, kviz), individualni i grupni rad, izrada izveštaja
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja                  10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 50
kolokvijum-i   ……….  
seminar-i                40    

[tab:Kalendar ispita]

ISPITNI ROK USMENI
januarski  25.01.2017.
februarski  08.02.2017.
aprilski  05.04.2017.
junski  14.06.2017.
   21.06.2017.
avgustovski  05.09.2017.
septembarski  13.09.2017.
oktobarski  04.10.2017.

 

[tab:Kontakt]

Prof. dr Snežana Trivunović

snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs

Departman za stočarstvo

II sprat, kancelarija br 1

tel. 021/4853308

 

Prof. dr Dragan Žikić

dragan.zikic@stocarstvo.edu.rs

Departman za stočarstvo

II sprat, kancelarija br 15

tel. 021/4853485
[tab:END]