Header image alt text

Departman za stočarstvo

Alternativni sistemi u živinarstvu

[tab:O predmetu] 

Nastavnik: Prof. dr Lidija Perić

Saradnik: MSc Siniša Bjedov

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 6

Uslov za polaganje ispita: Položen ispit iz predmeta Tehnologija živinarske proizvodnje

Cilj predmeta: Dalje proširenje znanja iz oblasti tehnologije živinarske proizvodnji kao i osposobljavanje studenata za primenu stečenih znanja u neposrednoj praksi.

Ishod predmeta: Stručnjak koji poseduje osnovna znanja iz oblasti alternativne živinarske proizvodnje  koja mu omogućavaju efikasno sprovodi načela alternatvne proizvodnje i prati i primenjuje zakonske propise koji prate ovaj vid proizvodnje.

Literatura:

1. Materijal sa predavanja (prezentacije, skripte)

2.Milošević N., Perić L.:Tehnologija živinarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2011.

3. Mitrović S., Đekić V.: Organska živinarska proizvodnja, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Beograd, 2013.

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit 50
praktična nastava 10 usmeni ispt 10
kolokvijumi 15 ……….  
seminarski rad 10    

Ocena na ispitu se određuje kao zbir bodova testova, prisustva i završnog testa

Broj bodova Ocena
95-100 10
85-94 9
75-84 8
65-74 7
55-64 6

Raspored časova u zimskom semestru 2014/15

Nastava: Ponedeljak, 8-10, S43

Konsultacije sa studentima: sreda, 12-14h, II sprat, soba br.7

[tab:Plan i program] 

Program predmeta:

  1. UVOD
  2. Osnovni principi održive poljoprivrede
  3. Dobrobit živine
  4. Alternativni sistemi u proizvodnji živinskog mesa: podni sistem, podni sistem sa ispustom, slobodan ispust (free range)
  5. Label Rouge
  6. Alternativni sistemi u proizvodnji jaja: avijarni sistem, obogaćeni kavezi, podni sistem, sistem sa ispustom
  7. Organska živinarska proizvodnja
  8. Ekonomski aspekti alternativne živinarske prozvodnje

[tab:Kalendar ispita]

Picture1

 

Apsolventski rokovi za sve predmete održaće se u sledećim terminima:

MARTOVSKI ROK      24.03.2015.

MAJSKI ROK               26.05.2015.

NOVEMBARSKI ROK     24.11.2015.

DECEMBARSKI ROK     22.12.2015.

Ispit počinje u 8.00 časova u sobi br. 7 – II sprat.

 

[tab:Kontakt]

Dr Lidija Perić, redovni profesor
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
Departman za stočarstvo
Trg Dositeja Obradovica 8
21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21/48-53-385
Fax: +381 21/63-50-019
email:lidija.peric@stocarstvo.edu.rs
[tab:END]