Header image alt text

Departman za stočarstvo

Fiziologija životinja

[tab:O predmetu] 

aleksandar_bozic

Predavanja i vežbe: Prof.dr Aleksandar Božić, redovni profesor

 

Predmet Fiziologija životinja sluša se u III (zimskom) semestru sa fondom časova 4 (predavanja) + 3 (vežbe).

Predmet je obavezan i bodovan je sa 7 ESP bodova.

Cilj predmeta: Sticanje znanja o načinu funkcionisanja pojedinih organa, sistema organa i organizma u celini različitih vrsta domaćih životinja. Predviđeni vidovi nastave omogućavaju jasan uvid u fiziološke procese i osposobljavaju za razumevanje i pravilno tumačenje različitih fizioloških parametara.

Ishod predmeta: Studenti postižu u proseku 75% uspešnosti u završavanju predispitnih i ispitnih obaveza, što im omogućava lakše razumevanje užestručnih predmeta različitih disciplina u svim granama stočarstva.

[tab:Plan i program]
Teorijska nastava

Uvod i zadatak predmeta. Fizički i hemijski zakoni u fiziologiji ćelija i tkiva. Fiziologija krvi. Fiziologija imuniteta. Fiziologija srca i krvotoka. Limfa i limfotok. Disanje. Enzimi. Fiziologija varenja i resorpcije. Metabolizam organskih i neorganskih materija. Termoregulacija. Vitamini. Fiziologija urogenitalnog trakta. Acidobazna ravnoteža. Fiziologija lučenja. Endokrini sistem. Fiziologija mišića. Fiziologija nervnog sistema. Fiziologija čula. Fiziologija reprodukcije. Specifičnosti fizioloških procesa ptica i riba.

Praktična nastava

Uvod. Uzimanje uzoraka krvi i priprema za analizu. Određivanje broja eritrocita. Određivanje broja leukocita i leukocitarne formule. Određivanje koncentracije hemoglobina. Određivanje krvnih grupa i određivanje vremena koagulacije. Merenje krvnog pritiska. Posmatranje krvotoka i rada srca. Disanje – plućni volumeni, spirometrija. Varenje u ustima. Fiziologija varenja nepreživara. Fiziologija varenja preživar. Fiziologija mlečne žlezde. Metabolizam. Vitamini. Endokrini sistem. Fiziologija bubrega. Fiziologija nerava i mišića. Čula. Fiziološki parametri u opštoj i uporednoj fiziologiji ptica i riba.

Literatura

1. Stojić, V.: Veterinarska fiziologija. Naučna knjiga, Beograd, 2004.

2. Sherwood, Lauralee: Human physiology– from cells to sistems. Thomson LARC, USA, 2004.

3. Sjaastad, Q.V., Hove, K., Sand, O.: Physiology of domestic animals. Scandinavian veterinary Press, 2003.

4. Sherwood, Lauralee, Klandorf, H., Yancey, P.H.: Animal physiology – from genes to organisms. Thomson LARC, USA, 2005.

5. Todorović-Joksimović, M., Božić, A.: Praktikum iz fiziologije domaćih životinja. Poljoprivredni fakulteti, Zemun – Beograd, Novi Сad, 2002.

[tab:Kalendar ispita]

[tab:Kontakt]

Prof.dr Aleksandar Božić

Departman za stočarstvo

II sprat kancelarija broj 8

Telefon: 021 4853 340

Mail: aleksandar.bozic@stocarstvo.edu.rs

abozic@polj.uns.ac.rs
[tab:END]