Header image alt text

Departman za stočarstvo

Higijena i preventiva bolesti

[tab:O predmetu]

nada-plavsa-450

Predavanja: Prof.dr Nada Plavša, vanredni profesor

 

                                                                   FOTO JURAKIC1

Vežbe: Mr Željka Jurakić, asistent

 

Predmet Higijena i preventiva bolesti se sluša u IV (letnjem) semestru sa fondom časova

3 (predavanja) + 2 (vežbe).

Predmet ima status obaveznog i boduje se sa 5 ESP bodova.

Cilj predmeta

Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim principima higijene u savremenoj stočarskoj proizvodnji, kao i njenim uticajem na životnu okolinu i održivi razvoj. Upoznavanje sa osnovnim osobinama i principima preventiva najznačajnijih infektivnih i neinfektivnih bolesti domaćih životinja, te sa njihovim uticajem na proizvodnju namirnica animalnog porekla, kao i uticaju na čoveka i životnu sredinu.

Ishod predmeta

Obučenost studenta da samostalno definiše i rešava probleme higijene u praktičnoj stočarskoj proizvodnji. Osposobljenost studenta da shvati značaj i da primeni osnovne principe i mere sprečavanja nastanka i širenja bolesti domaćih životinja.

[tab:Plan i program]
Teorijska nastava

Pojam zoohigijene, zdravstvena ekologija, novi koncepti zdravlja i bolesti, zdravstveni rizici; Atmosfera, sastav atmosferskog i stajskog vazduha, vlažnost vazduha, vazdušni pritisak ; Zagađivači vazduha; Klimatski i mikroklimatski uslovi okoline i njihov uticaj na zdravlje; Provetravanje, prirodna ventilacija, veštačka ventilacija; Radijacija, fiziološki i higijenski značaj svetlosti, ultraljubičasta radijacija, infracrvena radijacija; Higijena hrane, zdravstvena ispravnost hrane za životinje, način hranjenja i njihov uticaj na zdravstveno stanje životinja; Higijena vode, hidrične bolesti, vodovodni sistemi; Zdravstvena ispravnost vode, postupci čišćenja vode, otpadne vode, uklanjanje i odlaganje otpadnih voda; Otpadne materije u stočarstvu; Higijena zemljišta, zdravstveni i ekološki aspekti; Dezinfekcija, pojam, vrsta i faze dezinfekcije, fizičke i hemisjke metode; Deratizacija, mehaničke, fizičke, biološke i hemisjke metode; Dezinsekcija, fizičke, biološke i hemijske metode; Higijena smeštaja i držanja pojedinih vrsta domaćih životinja; Glavne bolesti pojedinih vrsta domaćih životinja, bolesti respiratornog, digestivnog i nervnog sistema, nasledne bolesti i poremećaji metabolizma; Suzbijanje, preveniranje i iskorenjivanje bolesti domaćih životinja.

Praktična nastava

Upoznavanje sa aparaturom i merenje fizičkih svojstava vazduha; Upoznavanje sa aparaturom i merenje hemijskih svojstava vazduha (amonijak, ugljendioksid, vodoniksulfid), ispitivanje zaprašenosti vazduha; Ispitivanje i ocena higijenskog kvaliteta, pregled vode na terenu, uzimanje i slanje uzoraka; Terenske vežbe: Upoznavanje na terenu sa veterinarsko-sanitarnim merama dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije (primena dezinfekcionih i dezinsekcionih sredstava, pravljenje i postavljanje mamaka i dr.); Upoznavanje na terenu sa različitim sistemima držanja i smeštaja različitih vrsta d. životinja.

Literatura

  1. Plavša, N.:Higijena i preventive bolesti. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2012.
  2. Hristov, S.: Zoohigijena. Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2002.
  3. Savićević, M. i sar.: Higijena. Medicinski fakultet, Beograd, 1997.
  4. Asaj, A.: Higijena na farmi i okolišu. Sveučilište, Zagreb, 2003.
  5. Radenković, B. i sar.: Zoohigijena. Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 1995.

 

 

[tab:Kalendar ispita] [tab:Rezultati ispita] [tab:Kontakt]

Prof.dr Nada Plavša

Departman za stočarstvo

III sprat, kancelarija 6A

tel: 021/4853495

Mail: nada.plavsa@stocarstvo.edu.rs

nada.plavsa@polj.uns.ac.rs

 

Mr Željka Jurakić

Departman za stočarstvo

III sprat, kancelarija 6

tel:021/4853493

Mail: zeljka.jurakic@stocarstvo.edu.rs

zeljka.jurakic@polj.uns.ac.rs
[tab:END]