Header image alt text

Departman za stočarstvo

Ishrana nepreživara

[tab:O predmetu] 
logo
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa potrebama pojedinih kategorija svinja u hranljivim materijama. Upoznavanje sa osnovnim principima sastavljanja kompletnih smeša, dopunskih predsmeša i premiksa. Upoznavanje sa faktorima koji utiču na efikasnost iskorišćavanja hrane, kvalitet trupa ina zdravstveni status svinja.
Ishod predmeta
Sudenti su osposobljeni za samostalno vođenje ishrane svinja i živine na farmama, kao i sastavljanje kompletnih smeša, predsmeša i premiksa za ishranu svinja i živine.

Teorijska nastava
Značaj i zadaci ishrane.
Funkcija ishrane u organizovanju održive proizvodnje.
Metodi efikasnijegkorišćenja hranljivih materija.
Ishrana svinja

– Hranljive materije i aditivi u ishrani svinja.
– Ishrana proplodnih svinja. Ishrana priplodnog podmlatka.
– Ishrana prasadi na sisi i zalučene prasadi.
– Ishrana svinja u tovu.
– Sistemi ishrane.
– Hraniva za ishranu svinja.
– Terenska vežba upoznavanje sa tehnologijom proizvodnje hrane i sa ishranom svinja na farmi.

Ishrana živine

– Hraljive materije i aditivi u ishrani živine.
– Ishrana kokošaka
– Ishrana podmladka lakih i teških nosilja.
– Ishrana u periodu nošenja jaja i mitarenja.
– Ishrana pilića u tovu.
– Ishrana ćuraka.
– Ishrana ostalih vrsta žnvine.
– Hraniva za ishranu živine.
– Osnovni principi sastavljanja obroka.
– Upoznavanje sa sistemom ishrane živine na farmi.

Praktična nastava
Ishrana svinja

– Principi sastavljanja smeša.
– Izračunavanje biološke vrednosti proteina.
– Izračunavanje potreba za ishranu pojedinih kategorija svinja.
– Potrebe u hranljivim materijama i sastavljanje smeša za ishranu pojedinih kategorija svinja.

Silirani kukuruz
– Određivanje odnosa silaže i predsmeše.

Ishrana živine
-Osnovni principi sastavljanja smeša.

Ishrana kokošaka
-Potrebe u hranljivim materijama i sastavljanje smeša.

Ishrana ćuraka
-Potrebe u hranljivim materijama i sastavljanje
smeša.

Ishrana ostalih vrsta živine.

Terenske vežbe: Sistemi hranjenja pojedinih vrsta i kategorija nepreživara; Mešaone stočne hrane.

 

[tab:Sistem bodovanja] 
logo

SISTEM BODOVANJA UKUPNIH AKTIVNOSTI STUDENATA ZA FORMIRANJE KONAČNE ISPITNE OCENE NA PREDMETU
– Ukupne aktivnosti studenta obuhvataju predispitne i ispitne obaveze.
– Maksimalan broj bodova iznosi 100. Od toga, student za predispitne obaveze može dobiti
maksimum 55 bodova, a za ispitne 45 bodova.

– Student mora ostvariti minimalno 25 bodova iz predispitnih obaveza, da bi mogao
pristupiti završavanju ispitnih obaveza.

A. PREDISPITNE OBAVEZE (maksimalno 55 bodova):
1. Prisustvo na vežbama – maksimum 5 bodova, neophodno 3,5 (prisustvo 70%)
2. Prisustvo na predavanjima – maks. 5 bodova, neophodno 3,5 (prisustvo 70%)
3. Test 1 (Poglavlja 1-4) Opšti deo – maksimum 10 bodova, neophodno 4.
4. Test 2 (Poglavlja 5-7) Ishrana svinja – maksimum 15 bodova, neophodno 6.
5. Test 3 (Poglavlja 8-11) Ishrana živine – maksimum 10 bodova, neophodno 4.
6. Zadatak (Sastavljanje obroka za nepž.) – maksimum 10 bodova, neophodno 4.

Napomena: Ovi testovi moraju biti urađeni do kraja semestra u kome je slušan predmet, ili maksimalno 2 nedelje posle završetka semestra. Bez ostvarenog minimalnog broja bodova (25) nije moguće pristupiti ispitnim obavezama!
B. ISPITNE OBAVEZE (maksimalno 45 bodova):
1. Završni ispit se polaže usmeno i može se ostvariti maksimalno 45 bodova, odnosno svako od 3 pitanja nosi maksimalno 15 bodova.
C. FORMIRANJE KONAČNE OCENE:
Konačna ocena se formira sabiranjem ostvarenog broja bodova na predispitnim i ispitnim obavezama, odnosno
≥ 55 bodova = 6 (šest)
> 64 boda = 7 (sedam)
> 74 boda = 8 (osam)
> 84 boda = 9 (devet)
> 94 boda = 10 (deset)
[tab:Kontakt]

<logo

Profesora Miloša Beukovića možete lično kontaktirati

Treći sprat stočarskog paviljona, kancelarija br 7.
Tel: 021/485-34-92;
email milos.beukovic@stocarstvo.edu.rs

Konsultacije su svakog ponedeljka od 08:00-09:30 tokom trajanja akademske školske godine.
[tab:Preuzimanja]

Otvori preuzimanja

[tab:END]