Header image alt text

Departman za stočarstvo

Morfologija životinja

E-LEARNING PREDMETA MORFOLOGIJA – klikni OVDE

[tab:O predmetu] 

UPUTSTVO ZA KREIRANJE NALOGA NA PLATFORMI ZA E-LEARNING

 

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Dragan Žikić

Predmet se sluša u I (zimskom) semestru osnovnih akademskih studija stočarskog smera

Nedeljni fond časova: Predavanja  – 4; Vežbe – 4; Drugi oblici nastave – 2.

Predavanja

– Četvrtak 12-14h – P2 

– Petak 8-10h – P4

 

Vežbe

– S1 – Ponedeljak 17-21h – sala S21

– S2 – Ponedeljak 13-17h – sala S21

 

Konsultacije 

– Četvrtak – 08 – 10 h

– Stočarski paviljon – II sprat – kanc. 15

 

[tab:Plan i program] 

SMER STOČARSKI

MORFOLOGIJA ŽIVOTINJA

Nastava, vežbe i provera znanja

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017

A: Teoriijska nastava: 60 časova

B: Praktična grupna nastava: 60 časova

PREDAVANJA DATUM VEŽBE DATUM
Uvodna predavanja 06.10.16. Mikroskop, mikroskopiranje, histološka tehnika, morfologija ćelija 10.10.16.
Poreklo života, morfologija ćelija 07.10.16.
Citologija I 13.10.16. Jedro, ćelijske organele, ćelijske deobe 17.10.16.
Citologija II 14.10.16.
Podela tkiva, epitelna tkiva, vezivna I 20.10.16. Podela tkiva, epitelna, vezivna 24.10.16.
Vezivna tkiva II 21.10.16.
Mišićna i nervno tkivo 27.10.16. Krv, mišićna i nervno tkivo 31.10.16.
Skelet i građa kostiju 28.10.16.
Ossa capitis 03.11.16. Nomina anatomica, građa kostiju 07.11.16.
TEST (citologija, opšta histologija) 04.11.16.
Ossa trunci 10.11.16. Ossa capitis, musculi capitis, Ossa trunci, musculi coli, trunci et caude 14.11.16.
Musculi capitis, colli et trunci 11.11.16.
Ossa membri thoracica et M.m. thoracica 17.11.16. Ossa membri thoracici et pelvini

Musculi membri thoracici et pelvini

21.11.16.
Ossa membri pelvinae et Mm. m. pelvinae 18.11.16.
Kardiovaskularni sistem 24.11.16. Angiologija

 

28.11.16.
Limfni sistem 25.11.16.
Neurologija i endokrinologija 01.12.16. Neurologija, endokrinologija 05.12.16.
TEST (osteologija, miologija) 02.12.16.
Čula 08.12.16. Čula, koža 12.12.16.
Koža 09.12.16.
Digestivni trakt I 15.12.16. Digestivni trakt 19.12.16.
Digestivni trakt II 16.12.16.
Respiratorni, Urinarni 22.12.16. Respiratorni sistem, urinarni trakt 26.12.16.
TEST (Angiologija, neuro, endokrina, čula, koža) 23.12.16.
Reproduktivni muški 29.12.16. Reproduktivni sistem 09.01.17.
Reproduktivni ženski 30.12.16.
Osnovi embriologije 12.01.17.
TEST (Digestivni, respiratorni, urogenitalni) 12.01.17.
POTPISI 13.01.17.

Predispitne obaveze:

 • Uslov za prisustvo vežbama su uspešno urađeni zadaci preko e-learning platforme
 • U toku nastave predviđena su 4 testa koja nose maksimalno po 10 bodova.
 • Uslov da se izađe na testove su odbranjene vežbe iz tog dela gradiva
 • Aktivnost na predavanjima nosi maksimalno 5 bodova, shodno broju bodova na kratkim proverama
 • Nakon položenih testova polaže se završni test na kome se može ostvariti 55 bodova

Ocena na ispitu se određuje kao zbir bodova testova, aktivnosti i završnog testa

Broj bodova Ocena
95-100 10
85-94 9
75-84 8
65-74 7
55-64 6

Literatura:

 1. Osnovni udžbenik je: Dragan Žikić, Gordana Ušćebrka, Slobodan Stojanović. Morfologija životinja, Poljoprivredni fakultet, 2016 – link
 2. Šijački, N., Pantić-Jablan, O., Pantić, V.: Morfologija domaćih životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1998.
 3. Pantić, V.:Histologija. Naučna knjiga, Beograd, 1991.
 4. Pantić, V.: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 5. Konig HE, Liebich HG. Veterinary anatomy of domestics mammals. Schattauer, 2003.
 6. Pantić, V.: Embriologija. Savremena administracija, Medicinska knjiga, Beograd, 1995.
 7. Simić, V., Janković, Ž.: Anatomski atlas domaćih životinja sisara – Splanhnologija. Univerzitet u Beogradu, Veterinarski fakultet, Beograd, 1987
 8. Simić, V.: Nervni sistem i čula domaćih sisara. Univerzitet u Beogradu, Veterinarski fakultet, Beograd, 1991
 9. Ušćebrka G, Žikić D. Praktikum iz morfologije zivotinja, Novi Sad, 2006.

[tab:Kalendar ispita]

 

ISPITNI ROK TEST OSTEOLOGIJA I MIOLOGIJA pRAKTIČNI USMENI
JANUARSKI 20.01.2017. 23.01.2017. 24.01.2017. 25.01.2017.
FEBRUARSKI 03.02.2017. 06.02.2017. 07.02.2017. 08.02.2017.
APRILSKI 01.04.2017. 03.04.2017. 04.04.2017. 05.04.2017.
JUNSKI 09.06.2017. 12.06.2017. 13.06.2017. 14.06.2017.
  16.06.2017. 19.06.2017. 20.06.2017. 21.06.2017.
AVGUSTOVSKI 01.09.2017. 04.09.2017. 05.09.2017. 06.09.2017.
SEPTEMBARSKI 08.09.2017. 11.09.2017. 12.09.2017. 13.09.2017.
OKTOBARSKI 29.09.2017. 02.10.2017. 03.10.2017. 04.10.2017.

[tab:Kontakt] 

Prof. dr Dragan Žikić

dragan.zikic@stocarstvo.edu.rs

Departman za stočarstvo

II sprat, kancelarija br 15

tel. 021 4853485

[tab:Rezultati ispita]

REZULTATI TESTA ODRŽANOG DANA 01.04.2017. GODINE

student ZavTest
Ćulibrk Slobodan 35.5
Todić Jelena 28.5
Čordaš Ferenc 27.5
Milić Milica 27
Đukić Dušan 26.5
Džaković Andrija 25.5
Beberski Slavko 23
Šmanja Tamara 19

 

[tab:END]

UPUTSTVO ZA KREIRANJE NALOGA NA PLATFORMI ZA E-LEARNING