Header image alt text

Departman za stočarstvo

Osnove upravljanja životnom sredinom

[tab:O predmetu] 

Nastavnik: Prof. dr Vesna Rodić

Saradnik: MSc Jelena Karapandžin

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 6

Uslov za polaganje ispita: Nema

Cilj predmeta: Intenzivna poljoprivreda, a u okviru nje i stočarska proizvodnja, u savremenim uslovima sve češće ugrožava životnu sredinu, koja umesto podsticajnog sve više postaje organičavajući faktor razvoja. Cilj predmeta je da studente, buduće donosioce odluka, osposobi da sagledaju veze poljoprivrede i životne sredine, upozna ih sa uzrocima, izvorima, vrstama i oblicima ugrožavanja životne sredine, kao i merama i akcijama ekonomski prihvatljive zaštite.

Ishod predmeta: Studenti koji polože ovaj predmet razumeju značaj i potrebu održivog razvoja, sposobni su da holistički sagledaju međuzavisnost stočarske proizvodnje i životne sredine i da organizuju proizvodnju koja je i ekonomski i ekološki prihvatljiva.

Literatura:

Rodić, Vesna (2012): Upravljanje životnom sredinom i prirodnim resursima, besplatan materijal dostupan studentima za praćenje nastave i pripremu ispita u PDF formatu

Haris, DŽonatan (2009): Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa, Datastatus, Beograd

Milanović, M., Cvijanović, D., Cvijanović, G. (2008): Prirodni resursi – ekonomija, ekologija, upravljanje, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd

Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T. D., Castel, V., De Haan, C. (2006): Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options, Food & Agriculture Org.

Golušin, Mirjana (2006): Ekomenadžment. Fakultet za preduzetni menadžment, Novi Sad

Bošković, J., Ivanc, A., Simić, J. (2003): Održivi razvoj poljoprivrede i zaštita životne sredine, Megartend univerzitet, Beograd

Ocena znanja (maksimalan broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit
praktična nastava 5 usmeni ispit 55
test 25 ………  
seminarski rad 10    

Konsultacije sa studentima:

Prof. dr Vesna Rodić, utorak, 09-11h, IV sprat (Stočarski paviljon), soba br. 20

MSc Jelena Karapandžin, ponedeljak, 14-16h, IV sprat (Stočarski paviljon), soba br. 14

 

[tab:Plan i program] 

Teorijska nastava: Uvod; Osnovni ekološki problemi modernog društva; Uzroci savremene ekološke krize; Prirodni resursi – pojam i podela; Problemi upravljanja resursima u manje razvijenim zemljama; Koncept održivog razvoja; Međuzavisnost poljoprivredne, posebno stočarske proizvodnje i životne sredine; Stočarska proizvodnja kao zagađivač životne sredine; Strategije za redukciju negativnog uticaja; Ekološki i ekonomski prihvatljivi modeli razvoja stočarske proizvodnje; Praćenje stanja životne sredine (monitoring); Institucionalni okviri  i mere i akcije zaštite životne sredine; Instrumenti upravljanja u oblasti zaštite životne sredine; Pravna regulativa u oblasti zaštite životne sredine.

Praktična nastava: Vežbe se odvijaju kroz (timski) seminarski rad i aktivno učešće studenata u diskusijama o odabranim temama. Teme su prilagođene interesovanjima studenata i odgovaraju aktuelnoj problematici u ovoj oblasti. Moguće teme su: Milenijumski ciljevi; Uzroci i posledice klimatskih promena; Lokalni ekološki problemi; Demografska eksplozija i urbanizacija; Ekološka svest; Značaj primene standarda u upravljanju životnom sredinom; Značaj i mogućnosti reciklaže; Alternativni izvori energije; Poljoprivreda kao izvor energije; Međuzavisnost stočarske proizvodnje i životne sredine; Problemi upravljanja stajnjakom; Alternativni oblici proizvodnje; Organska proizvodnja kao ekološki prihvatljivi oblik proizvodnje.

[tab:Kalendar ispita]

Redovni rokovi:

Januarski: 26.01.2015. i 02.02.2015. godine

Aprilski: 06.04.2015. godine

Junski: 08.06.2015. i 15.06.2015. godine

Septembarski: 07.09.2015. i 16.09.2015. godine

Oktobarski: 30.09.2015. godine

Apsolventski rokovi:

Martovski: 24.3.2015. godine
Majski: 26.5.2015. godine
Novembarski: 24.11.2015. godine
Decembarski: 21.12.2015. godine
NAPOMENA: Ispiti počinju u 10.00 časova. Studenti se za polaganje prijavljuju nastavniku predajom indeksa najkasnije do početka ispita. Eventualno pomeranje datuma ispita biće blagovremeno objavljeno na oglasnoj tabli.

[tab:Kontakt]

Prof. Dr. Vesna Rodic
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Trg Dositeja Obradovića 8
21000 Novi Sad, SRBIJA
Tel: +381 21/48-53-313
Fax: +381 21/63-15-822
e-mail: rodicv@polj.uns.ac.rs

MSc Jelena Karapandžin, asistent
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Trg Dositeja Obradovića 8
21000 Novi Sad, SRBIJA
Tel: +381 21/48-53-420
e-mail: jelenak@polj.uns.ac.rs

[tab:END]