Header image alt text

Departman za stočarstvo

Radna praksa

[tab:O predmetu] 

Nastavnik: Prof. dr Mirjana Đukić Stojčić

Status predmeta: Obavezan

Uslov: Odslušani svi predmeti iz druge godine studija

Cilj predmeta

Praktično osposobljavanje studenata za stručni rad na oglednom imanju Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Departmana za stočarstvo, Pustara“ Temerin. Po završetku osnovnih akademskih studija, obrazuju se stručnjaci sposobni za neposredan rad u primeni tehnoloških normativa u procesu proizvodnje, gajenju i preventivnoj zaštiti životinja i humanom postupanju sa životinjama. Osposobljava se za pravilno postupanje stočarskim proizvodima na farmi.

Sadržaj stručne prakse

Praktično upoznavanje sa svakodnevnim radnim zadacima na farmi domaćih životinja. Utvrđivanje brojnog stanja stoke po kategorijama. Vođenje matične evidencije (glavne i pomoćne knjige, dnevna evidencija, spiskovi, štalske liste, i dr). Načini i postupci obeležavanja domaćih životinja na farmi (organizaciji). Upoznavanje sa parametrima i rezultatima plodnosti. Selekcija stoke na farmi. Načini odabiranja životinja. Kontrola uginuća i škartiranja grla. Periodična merenja rasta i razvoja domaćih životinja. Uključivanje u proces hranjenja i napajanja. Način pripreme, uskladištenja i čuvanje hrane. Nega domaćih životinja. Kontrola procesa proizvodnje mleka, mesa i jaja. Kontrola i održavanje ambijentalnih uslova u staji (temperatura, svetlo, vlaga stanje prostirke). Kontrola ispravnosti i funkcionalnosti opreme na farmi. Uključivanje u program zoohigijenskih mera zaštite domaćih životinja na farmi. Uključivanje u proces čišćenja i izđubravanja objekata.

 
 [tab:Plan i program] 
 
Radna praksa se realizuje po programu radne prakse na oglednom imanju Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Departmana za stočarstvo, Pustara“ Temerin, a uz nadzor predmetnog nastavnika, saradnika i stručnog lica oglednog imanja. Student je obavezan da vodi dnevnik prakse u koji beleži aktivnosti koje je obavljao tokom svakog dana provedenog na farmi. Stručno lice (tehnolog) oglednog imanja daje radne zadatke studentu, prati njegov rad, kontroliše dnevnik i daje ocenu praktičnog rada ocenom maksimalno do 40 poena.Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Na osnovu ukupnog zalaganja i pokazanog interesovanja na praktičnom radu (maksimalno 40 poena).

Na osnovu izrađenog dnevnika prakse (maksimalno 30 poena).

Na osnovu pokazanog znanja pri usmenom ispitu (maksimalno 30 poena).
[tab:Kalendar ispita]

Uskoro

[tab:Obaveštenja]

Raspored časova u letnjem semestru 2014/15

Konsultacije sa studentima: sreda, 12-14h, II sprat, soba br.9

[tab:Kontakt]

Mirjana Đukić Stojčić,  PhD
Vanredni profesor

Trg Dositeja Obradovica 8

21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21/48-53-473

Fax: +381 21/63-50-019

Mail:  mirjana.djukicstojcic@stocarstvo.edu.rs

[tab:END]