Header image alt text

Departman za stočarstvo

Reprodukcija domaćih životinja

[tab:O predmetu] 

PREDMET:

Reprodukcija životinja se, kao obavezan predmet, nalazi u okviru akreditovanog plana i programa osnovnih akademskih studija stočarskog smera, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.
Fond nedeljnih časova: 5 + 4.
Broj ESPB: 7

NASTAVNICI:

Dr Saša Dragin, docent.

Dr Blagoje Stančić, redovni profesor.


 

[tab:Plan i program] 

A. PROGREM TEORIJSKE NASTAVE

OPŠTA FIZIOLOGIJA REPRODUKCIJE DOMAĆIH SISARA: Endokrina regulacija reproduktivnih funkcija (građa i funkcija hipotalamusa i hipofize; gonadotropini hormoni – hemijska građa, mesto sinteze, target organi, fiziološko dejstvo); muški i ženski polni hormoni – hemijska građa, mesto sinteze, target organi, fiziološko dejstvo); oksitoci – hemijska građa, mesto sinteze, target organi, fiziološko dejstvo; hormoni placente. Funkcionalna morfologija i histologija muških i ženskih polnih organa. Polno sazrevanje (fiziološki mehanizmi; faktori koji utiču na starost muške i ženske jedinke kod pojave pubereta). Ženske polne funkcije (oogeneza i folikulogeneza; građa i funkcija folikula; građa jajne ćelije; estrusni ciklus, estrus, ovulacija, znaci estrusa; proces oplodnje i brazdanje ranih embriona; uspostavljanje i održavanje gravidnosti; razvoj fetusa i fetalnih ovojnica; dijagnoza gravidnosti; znaci skorog porođaja; porođaj; pomoć kod normalnog porođaja; involucija zterusa i puerperium; reuspostavljanje estrusnog ciklusa post partum; laktacija). Muške polne funkcije (proces spermatogeneze; građa i funkcija spermatozoida; proizvodnja i fiziološka uloga sperme; ejakulat i parametri njegovog fertilizacionog kapaciteta).
SPECIJALNA FIZIOLOGIJA REPRODUKCIJE POJEDINIH VRSTA DOMAĆIH SISARA I ŽIVINE. Reprodukcija goveda (starost i telesna masa muških i ženskih jedinki kod postizanja polne zrelosti; faktori koji utiču na ove osobine; estrusni ciklus krave, trajanje i znaci estrusa; moment ovulacije; optimalno vreme osemenjavanja; reuspostavljanje estrusnog ciklusa post partum; faktori koji utiču na trajanje intervala partus – prvi estrus; servis period i faktori koji utiču na njegovo trajanje; gravidnost krave; dijagnoza gravidnosti; partus, puerperium i laktacija; reproduktivni ciklus krave i faktori koji utiču na njegovo trajanje; mere reproduktivne efikasnosti zapata mlečnih krava; osnovni poremećaji reprodukcije krave; produkcija sperme bika; osbine ejakulata bika; reproduktivno iskorištavanje bikova). Reprodukcija ovaca i koza (starost i telesna masa muških i ženskih jedinki kod postizanja polne zrelosti; faktori koji utiču na ove osobine; sezonsko parenje ovaca i koza; estrusni ciklus ovce i koze; znaci i trajanje estrusa; moment ovulacije i optimalno vreme osemenjavanja; gravidnost, partus i laktacija; mere reproduktivne efikasnosti zapata; produkcija sperme ovna i jarca; osobine ejakulata ovna i jarca; polno iskorištavanje ovnova i jaraca; sistemi prirodnog osemenjavanja ovaca). Reprodukcija svinja (starost i telesna masa muških i ženskih jedinki kod postizanja polne zrelosti; faktori koji utiču na ove osobine; estrusni ciklus krmače; trajanje i znaci estrusa; moment ovulacije i optimalno vreme osemenjavanja; gravidnost, partus i laktacija; reuspostavljanje estrusnog ciklusa posle prašenja; faktori koji utiču na trajanje intervala zalučenje – estrus; faktori koji utiču na trajanje estrusa; faktori koji utiču na veličinu legla kod prasenja i zalučenja; reproduktivni ciklus krmače i faktori koji utiču na njegovo trajanje; mere reproduktivne efikasnosti zapata krmača; osnovni poremećaji reprodukcije krmača; produkcija sperme nerasta; parenje i osobine ejakulata nerasta; reproduktivno iskorištavanje nerastova). Reprodukcija konja (starost i telesna masa muških i ženskih jedinki kod postizanja polne zrelosti; faktori koji utiču na ove osobine; sezona parenja konja; estrusni ciklus kobile; trajanje i znaci estrusa; moment ovulacije i optimalno vreme osemenjavanja; gravidnost, partus i laktacija; reuspostavljanje estrusnog ciklusa post partum; reproduktivni ciklus kobile i faktori koji utiču na njegovo trajanje; mere reproduktivne efikasnosti konja; produkcija sperme pastuva; parenje, ejakulacija i osobine ejakulata pastuva; polno iskorištavanje pastuva). Reprodukcija pasa i mačaka (samo za veterinare) . Reprodukcija domaćih ptica.
BIOTEHNOLOGIJA REPRODUKCIJE. Tehnologija veštačkog osemenjavanja goveda, svinja, ovaca, koza, konja, pasa i mačaka. Transplantacija embriona. Manipulacija sa gametima i ranim embrionima (dobijanje i čuvanje embriona i gameta in vitro, određivanje pola, bisekcija embriona, transgeneza, in vitro maturacija spermatozoida i oocita, in vitro fertilizacija, himere). Indukcija sinhronizovanog pubertetskog estrusa. Sinhronizacija estrusa u polnozrelih (cikličnih) ženki. Indukcija superovulacije. Indukcija i sinhronizacija estrusa izvan sezone parenja ovaca, koza i kobila. Indukcija sinhronizovanog partusa. Metode dijagnze gravidnosti.

B. PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE
Neuro-endokrina regulacija reproduktivnih funkcija
Funkcionalna anatomija i histologija muških i ženskih polnih organa
Estrusni ciklus i ovulacija
Fertilizacija, gravidnost, partus, laktacija
Produkcija sperme
Veštačko osemenjavanje i embriotransfer
Anatomija i fiziologija reprodukcije domaćih ptica


LITERATURA ZA SPREMANJE ISPITA
(za studente stočarstva i veterinarske medicine)
A. Osnovna literatura:
1. Stančić, B.: Reprodukcija domaćih životinja (udžbenik za studente stočarstva). Univerzitet u novom Sadu, Poljop. fakultet, 2008.
2. Stančić, I., Dragin, S., Erdeljan, M.: Reprodukcija domaćih životinja (praktikum za studente stočarstva i vet. med.). Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za stočarstvo, 2006.
3. Stančić, I.: Reprodukcija domaćih životinja (udžbenik za studente veterinarske medicine i stočarstva). Univerzitet u novom Sadu, Poljop. fakultet, 2014. Nalazi se, u elektronskoj formi, na saitu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

B. Pomoćna literatura:
1. Stančić B., Veselinović, S. : Biotehnologija u reprodukciji domaćih životinja (udžbenik). Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2002.
2. Stančić, B. Šahinović, R.: Biotehnologija u reprodukciji svinja (monografija). Univrezitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 1998.
Stančić, B., Kovčin, S., Gagrčin, M.: Priplodna nazimica – fiziologija i tehnologija reprodukcije (monografija). Univrezitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2003.
3. Stančić, B.: Reprodukcija svinja (monografija). Univrezitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2005.
4. Stančić, B.: Reprodukcija ovaca (priručnik). Univrezitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2006.
5. Stančić, B., Košarčić, D.: Reprodukcija goveda (udžbenik). Univrezitet u Novom Sadu, Poljop. fakultet, 2007.
6. Stančić, B.: Reprodukcija pasa i mačaka (skripta). Univrezitet u Novom Sadu, Poljop. fakultet, 2006.
7. Stančić, B.: Tehnologija veštačkog osemenjavanja svinja (monografija). Univrezitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2006.
8. Veselinović, S., Miljković, V., Veselonović Snežana, Stančić, B.: Fiziologija i patologija reprodukcije konja (udžbenik). Univrezitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2003.
9. Cupps, P.T.: Reproduction in Domestic Animals (forth edition). Academic Press, INC., San Diego, New York, Bosto, Toronto, London, Sydney, Tokyo, 1991.
10. McDonald, E.L.: Veterinary Endocrinology and Reproduction (forth edition). Lea & Febiger, Philadelphia, London, 1989.
11. Miljković, V., Veselinović, S.: Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje domaćih životinja (udžbenik). Univerzitet u beogradu, Fakultet veterinarske medicine, 2000.
12. Noakes, E.D., Parkinson, J.T., England, W.C.G.: Veterinary Reproduction and Obstetrics (eight edition). Saunders, Edinburgh, London, New York, 2001.


 

[tab:Kalendar ispita]

KALENDAR ISPITA ZA 2014./2015. ŠKOLSKU GODINU:

Ispitni rok                                       Termini ispita

Januarsko-Februarski                 20.01. i 10.02. 2015.

Aprilski                                                  07.04. 2015.

Junsko-Julski                                16.06. i 01.07. 2015.

Septembarski                               08.09. i 22.09. 2015.

Oktobarski                                            30.10. 2015.

Ispiti za apsolvente se održavaju svakog zadnjeg utorka u mesecu, izuzimajući mesece kada su planirani redovni ispitni rokovi.

Ispit počinje u 08.00 časova, na II spratu stočarskog paviljona.

Novi Sad, 17.11.2015.                                                  Predmetni nastavnik,

Dr Blagoje Stančić, red. prof.

 


 


 

 

[tab:Kontakt]
[tab:END]