Header image alt text

Departman za stočarstvo

Tehnologija govedarske proizvodnje

[tab:O predmetu] 

Циљ предмета
Упознавање студената са основним принципима, технологијама и показатељима говедарске производње, у циљу обезбеђења адекватне и економски исплативе производње говеђег млека и меса.

 

[tab:Plan i program] 

Теоријска настава
Биолошко-економске основе говедарске производње. Стање говедарства и тенденције његовог даљег
развоја. Системи говедарства. Родоначелници и сродници говеда. Типови говеда према смеру
производње и најзначајније расе – представници. Техника размножавања говеда са применом поступака
за интензивирање плодности. Технологија и системи одгајивања подмлатка. Искоришћавање говеда у
производњи млека и утицај физиолошких и спољних фактора на фенотипове млечних особина. Мужа
крава. Производња меса у говедарству. Гајење говеда у систему крава дојиља. Основе генетског
побољшања говеда. Оцењивање приплодне вредности и селекција говеда. Нови биотехнолошки методи
од значаја за побољшање говеда. Системи држања и објекти за смештај говеда. Производња и руковање
стајњаком. Менаџмент.
Практична настава
Упознавање са екстеријером говеда (слике, дијапозитиви, модели и живе животиње). Упознавање
специфичности у погледу морфолошких и физиолошко-производних особина различитих типова и раса
говеда (слике, дијапозитиви, модели и живе животиње).
Упознавање неопходних елемената и поступака за спровођење селекције говеда: идентификација
животиња, контрола продуктивности, производње млека, производње меса, плодности, примена
матичног књиговодства и помоћне евиденције, оцењивање и класирање приплодних говеда.
Теренске вежбе – обилазак говедарских фарми, млекара, кланица .

[tab:Kalendar ispita]

 

 

[tab:Kontakt]

Проф. др Мимрослав Плавшич  021/485-3339

miroslav.plavsic@stocarstvo.edu.rs

Доц. др Денис Кучевић  021/4853474

denis.kucevic@stocarstvo.edu.rs
[tab:END]