Header image alt text

Departman za stočarstvo

Tehnologija živinarske proizvodnje

[tab:O predmetu] 

Nastavnici: Prof. dr Lidija Perić, prof. dr Mirjana Đukić Stojčić

Saradnik: MSc Siniša Bjedov

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 7

Uslov za polaganje ispita: Položen ispit iz Reprodukcije životinja i Ishrane nepreživara

Cilj predmeta: Obrazovanje i osposobljavanje studenata za stručni rad u oblasti živinarstva. Student treba da stekne široko znanje i razumevanje osnova na kojima počiva živinarska proizvodnja, kao i načine i mogućnosti da ih primeni u praksi.

Ishod predmeta: Stručnjak koji poseduje osnovna znanja iz oblasti živinarstva koja mu omogućavaju efikasno i kompetentno vođenje živinarske proizvodnje i rešavanje tehnoloških problema . Student koji je položio ovaj predmet je osposobljen za rad na organizovanju živinarske proizvodnje na farmama, kombinatima, zadrugama, preduzetničkim firmama i sopstvenim gazdinstvima, koja se bave živinarskom proizvodnjom, kao i u savetodavnim stručnim službama.

Literatura:

1.Milošević N., Perić L.:Tehnologija živinarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2011.

2. Perić L., Birkhold S.: Praktikum iz živinarstva, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2005.

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit 40
praktična nastava 5 usmeni ispt 10
kolokvijumi 30 ……….  
seminarski rad 10    

Ocena na ispitu se određuje kao zbir bodova testova, prisustva i završnog testa

Broj bodova Ocena
95-100 10
85-94 9
75-84 8
65-74 7
55-64 6

KOnsultacije sa studentima: sreda, 12-14h, II sprat, soba br.7

[tab:Plan i program] 

Teorijska nastava

Uvod. Sistematsko mesto i zoološka obeležja živine.  Tipovi i rase živine. Selekcija živine. Stvaranje linijskih hibrida. Razmnožavanje i gajenje podmlatka živine. Tehnologija proizvodnje konzumnih jaja. Tehnologija proizvodnje jaja za nasad. Tehnologija brojlerske proizvodnje. Tehnologija proizvodnje ćuraka. Tehnologija proizvodnje gusaka. Tehnologija proizvodnje plovaka i biserki. Ponašanje živine. Dobrobit živine. Uticaj živinarske proizvodnje na životnu sredinu.

Praktična nastava

Poreklo, sistematsko mesto i zoološka obeležja živine. Anatomske i fiziološke specifičnosti ptica. Tipovi i rase kokoši. Rase pataka, gusaka, ćuraka i morki. Proizvodnja konzumnih jaja. Proizvodnja jaja za nasad. Poseta inkubatorskoj stanici (terenske vežbe). Tov živine. Ispitivanje kvaliteta konzumnih jaja (laboratorijske vežbe). Ispitivanje kvaliteta trupa živine (laboratorijske vežbe). Obilazak farmi za odgoj i eksploataciju konzumnih nosilja (terenske vežbe). Obilazak farmi za odgoj i eksploataciju teških roditelja (terenske vežbe). Obilazak farme za tov brojlera (terenske vežbe). Obilazak Poljoprivrednog sajma.

[tab:Kalendar ispita]

Picture1

Apsolventski rokovi za sve predmete održaće se u sledećim terminima:

MARTOVSKI ROK      24.03.2015.

MAJSKI ROK               26.05.2015.

NOVEMBARSKI ROK     24.11.2015.

DECEMBARSKI ROK     22.12.2015.

Ispit počinje u 8.00 časova u sobi br. 7 – II sprat.

 

[tab:Kontakt]

Dr Lidija Perić, redovni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 7
Tel: +381 21/48-53-385
Fax: +381 21/63-50-019
email:lidija.peric@stocarstvo.edu.rs
Dr Niko Milošević, redovni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 18
Tel: +381 21/48-53-511
Fax: +381 21/63-50-019
email:niko.milosevic@stocarstvo.edu.rs
Dr Mirjana Đukić Stojčić, vanredni profesor
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br. 9
Tel: +381 21/48-53-473
Fax: +381 21/63-50-019
email:mirjana.djukicstojcic@stocarstvo.edu.rs
MSc Siniša Bjedov
Departman za stočarstvo
II sprat, soba br.17
Tel: +381 21/48-53-488
Fax: +381 21/63-50-019
email:sinisa.bjedov@stocarstvo.edu.rs

 

[tab:Rezultati]

1 test

 

[tab:Predispitne konsultacije]

Predispitne konsultacije u junskom ispitnom roku održaće se u petak, 26.06.2015. godine od 10-12.00 časova u kabinetu nastavnika

 

[tab:END]