Header image alt text

Departman za stočarstvo

O nama

Departman za stočarstvo predstavlja vodeću ustanovu u Vojvodini i respektabilnu ustanovu na teritoriji čitave Republike Srbije. Delatnosti departmana koje su usmerene na obrazovni, naučno-istraživački i stručni rad imaju za cilj da podstaknu i unaprede stočarstvo, kao jednu od najvažnijih privrednih grana u našoj zemlji. Trenutno na Departmanu radi 15 doktora nauka u zvanju profesora, 5 doktora nauka u zvanju docenta, dva magistra i više od 20 saradnika i tehničkog osoblja.
Departman za stočarstvo sa srodnim naučno-istraživačkim institucijama i privrednim organizacijama  kroz istraživačke i razvojne projekte ostvaruje saradnju koja rezultira novim saznanjima, novim proizvodima i tehnologijama. Departman sarađuje sa ustanovama iz svih država bivše SFRJ, kao i sa institucijama iz zemalja Evropske unije, SAD, Rusije, i Ukrajine.
Pored naučne, ostvaruje se i značajna stručna saradnja sa vodećim firmama koje se bave stočarskom proizvodnjom, kao i sa individualnim proizvođačima kroz edukaciju i organizovanje kurseva i stručnih predavanja.

Istorijat Departmana za stočarstvo

Departman za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu ima dugu i bogatu istoriju od svog osnivanja do danas. Osnovan je 21. oktobra 1950. godine pod nazivom „Pokrajinski zavod za stočarstvo“. U toku 1954. godine pripojeno mu je Pokrajinsko poljoprivredno dobro „Kamendin“ koje postaje njegov integralni deo. Tokom narednih godina vršene su nove promene kako imena, tako i organizacione strukture, koje su rezultrirale time da je u maju 2002. godine Institut za stočarstvo transformisan u Departman za stočarstvo.