Header image alt text

Departman za stočarstvo

Organska proizvodnja – Osnove organske stočarske proizvodnje

[tab:O predmetu] 

 

Student na ovom predmetu treba da stekne osnovno znanje za organsku stočarsku proizvodnju uključujući i biodinamičke metode i da nauči veštine koje se koriste u organskoj stočarskoj proizvodnji.

 

 

[tab:Plan i program] 

Teorijska nastava – Osnovni principi organske stočarskoj proizvodnje. Ciljevi organske stočarske proizvodnje. Razvoj organske stočarske proizvodnje u svetu i kod nas. Zakonski propisi o organskoj proizvodnji u svetu i kod nas. Izbor vrsta i rasa životinja za organsku stočarsku proizvodnju. Uslovi koje moraju ispunjavati objekti za držanje životinja u organskoj proizvodnji. Način uzgoja životinja (broj životinja po jedinici površine, pristup pašnjaku, ispustu ili otvorenom prostoru; prostor za hranjenje, napajanje, odmaranje i kretanje životinja, mikroklimatski uslovi). Principi ishrane i zdravstvena zaštita životinja. Sprovođenje higijene u organskoj stočarskoj proizvodnji (dozvoljena sredstva). Prelazni period ili period konverzije na organsku stočarskoj proizvodnju.

Proizvodnja organskog mesa, mleka i mlečnih proizvoda. Pakovanje, obeležavanje, skladištenje, čuvanje i promet organskih proizvoda. Primena biodinamičke proizvodnje u stočarstvu (proizvodnja hrane za životinje, držanje, lečenje, osemenjavanje životinja i korištenje za proizvodnju mleka, mesa i dr.)

Praktična nastava – Vežbe – Terenske vežbe na farmama za organsku stočarsku proizvodnju.

Primena preparata u organskoj stočarskoj proizvodnji. Analize proizvoda iz organske stočarske proizvodnje.

 

[tab:Kalendar ispita]

[tab:Kontakt]

Profesor: dr Anka Popović-Vranješ

Departman za stočarstvo, I sprat, kancelarija broj 5

Saradnik: MSc Goran Grubješić

Departman za stočarstvo, I sprat, kancelarija broj 7
[tab:END]