Header image alt text

Departman za stočarstvo

Organska proizvodnja – Standardi u organskoj proizvodnji i sertifikacija

Organic-production-To-certify-or-notoznaka-org-proizvoda[tab:O predmetu] 

 

Cilj predmeta je da student stekne znanje iz oblasti standarda u organskoj proizvodnji i da ih zna primeniti u domenu proizvodnje, prerade i prodaje organskih proizvoda. Osposobljenost studenta za primenu standarda u organskoj proizvodnji

 

 

[tab:Plan i program] 

Teorijska nastava – Pregled standarda u organskoj proizvodnji u svetu: IFOAM standardi međunarodne federacije-pokreta za organsku poljoprivredu; EU standardi (Direktiva EEC 2092/91); Codex Alimentarius; NOP-nacionalni organski program koji propisuje standarde u SAD-u;ISO-65-koji definiše kriterijume za akreditaciju sertifikovanih tela u organskoj poljoprivredi; Japanski satndard za organsku proizvodnju-JAS. Standardi u biodinamičkoj proizvodnji. Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima (Sl. Glasnik RS br. 62/2006). Pravilnik o metodama organske stočarske proizvodnje (Sl. List SRJ br. 51/2002). Pravilnik o uslovima i načinu prometa organskih proizvoda (Sl. Glasnik RS br. 7/2008). Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava pravno lice koje izdaje sertifikat odnosno resertifikat za organske proizvode i o načinu njihovog izdavanja (Sl. Glasnik RS br. 81/2006).

Praktična nastava – Koraci u procesu certifikacije (podnošenje prijave proizvođača ovlašćenoj sertifikacionoj kući za uključivanje u organsku proizvodnju; ispitivanje prijave i plan aktivnosti sertifikacione kuće za stručnu kontrolu; sprovođenje stručne kontrole; izveštaj o stručnoj kontroli i zatečenom stanju; provera da li se poštuju pravila definisana standardima; odluka o izdavanju sertifikata). Sadržina sertifikata i dužina važenja. Resertifikat.

 

[tab:Kalendar ispita]

[tab:Kontakt]

Profesor: dr Anka Popović-Vranješ

Departman za stočarstvo, I sprat, kancelarija broj 5

Saradnik: MSc Goran Grubješić

Departman za stočarstvo, I sprat, kancelarija broj 7
[tab:END]