Header image alt text

Departman za stočarstvo

Veterinarska medicina – Veterinarska genetika

Početna 

Picture

UNIVERZITET U NOVOM SADUPicture
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
DEPARTMAN ZA STOČARSTVO

 

 

 

 

Picture

Dobrodošli na prezentaciju predmeta 

 

VETERINARSKA GENETIKA

 

Picture

 

 

 

 

 

O predmetu

Predmet Genetika životinja spada u obavezne predmete za studente Smera veterinarinarske medicine, koji se sluša u toku prvog semestra druge godine studiranja,  sa fondom časova 2 + 2, i nosi 2 ESPB.

Cilj predmeta

Predmet omogućava studentu sticanje znanja o osnovnim principima i zakonitostima u naslećivanju kako kvantitativnih, tako i kvalitativnih svojstava životinja kako bi razumeo svojstva na genetskom i fenotipskom nivou, o prenošenju svojstava sa roditelje na potomstvo tj. prenošenje sa jedne na sledeću generaciju karakterističnih formi metabolizma potencijalno sadržanih u ćeliji za čiju realizaciju su neophodni određeni uslovi sredine. Time bi se stekla veština  primene osnovnih principa naslećivanja u unaprećenju prinosa i kvaliteta stočarskih proizvoda i sposobnost da se genetski poboljšaju postojeće i stvaraju nove linije i hibridi svih vrsta domaćih životinja.

Ishod predmeta

Nakon odslušanog kursa, student treba da bude sposoban da objasni i razume osnovne pojmove iz genetike, zakonitosti naslećivanja osobina i prag osobina,  razlikuje i analizira pojavu najznačajnijih osobina uključujući bolesti i anomalije kod životinja. Razvojem teorijske i praktične zamisli u oblasti genetike i oplemenjivanja te unapređenjem uslova sredine koji su prilagođeni industrijskom modelu držanja i proizvodnje životinja, student treba da ostvari progres u podizanju genetskog i proizvodnog kao i ekonomskog potencijala populacije životinja.

Predmetni nastavnici

Picture

dr Snežana Trivunović, vanredni profesor

Telefon: +381-21-4853471
            +381-21-4853308

snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs

MSc Momčilo Šaran

Telefon: +381-21-4853472

momcilo.saran@stocarstvo.edu.rs

MSc Ljuba Štrbac, asistent

Telefon: +381-21-4853329

ljuba.strbac@stocarstvo.edu.rs

Literatura

ZA POLAGANJE ISPITA

Picture               Vidović V. i Lukač D. (2010): Genetika životinja. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Picture  Đelić N. i Stanimirović Z. (2004): Principi genetike. Fakultet veterinarske medicine, Beograd.

Raspored predavanja i vežbi

PREDAVANJA                                                           VEŽBE

Četvrtak:     10-12 h    (P3)                            Sreda:     Grupa VM1      16-17:15 h    (S51)
                                                                                Grupa VM2     17:30-19 h    (S51)

                                                                   

Konsultacije:                                                           

 

Način polaganja ispita

 

Razna obaveštenja

Kalendar ispita za 2016/17. godinu

kalendar-ispita-2016-17

MARTOVSKI ISPITNI ROK – termini

Obaveštenje za polaganje testova i kolokvijuma Martovski ispitni rok

Rezultati

Rezultati testova i pismenog dela ispita, od 22.02.2017

Rezultati kolokvijuma i pismenog dela ispita iz Veterinarske genetike 22.02.17.